Bike
proste spacer
MENU
:: Bike
:: Roll
:: Prihláška
:: Štartovná listina
:: Výsledky
:: Fotografie
:: Kontakt
Ďalšie podujatia
Biela Stopa
 
run and walk
 
TJ Biela Stopa Kremnica

Prihláška
Meno *
Priezvisko *
Pohlavie *

Dátum narodenia * deň mesiac rok
Ulica a číslo domu
Mesto *
PSČ
Štát *
Telefón
E-mail *
Klub
   
Typ pretekov *
   
* - povinné údaje
 
Podmienky účasti:
 • účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť a podaním prihlášky prehlasujú svoju zdravotnú spôsobilosť
 • účastníci mladší ako 18 rokov musia predložiť súhlas zákonného zástupcu so štartom na pretekoch
 • účastníci musia uhradiť štartovné a na vyzvanie predložiť doklad o zaplatení štartovného.
 • vklady pretekárov, ktorí sa nezúčastnia na pretekoch, nebudú vrátené
 • účastníci podaním prihlášky vyjadrujú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v súlade so zákonom 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov, v propech o.z. TJ Biela stopa na účely zostavenia štartovnej a výsledkovej listiny
Úhrada štartovného:
Úhradu štartovného vykonajte až po podaní prihlášky podľa propozícií.
Pre výšku úhrady je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky.
 • Bankovým prevodom na číslo účtu Slovenská sporiteľňa: 0412203453/0900
  IBAN: SK2109000000000412203453
  BIC code: GIBASKBX
  Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare RRMMDD
 • Poštovou poukážkou
 • V hotovosti počas prezentácie
PARTNERI
Partneri logos